Đang thực hiện
NQ - HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
  •  
  •