Điều lệ
29/04/2021 13:38​​ ►​​ Các quy chế ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
                                  + Quy chế nội bộ về quản trị công ty
                                  + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
                                  + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 

29/04/2021 13:31​​ ►​​   Điều lệ Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải về)

27/04/2018 11:39​ ►​​   Quy chế quản trị công ty sửa đổi bổ sung ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 (tải về)

27/04/2018 11:38​ ►​​   Điều lệ sửa đổi bổ sung ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 (tải về)

08/02/2017 14:40​ ►​​   Bản điều chỉnh điều lệ ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 08/02/2017 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 (Tải về)

25/04/2016 08:28​ ►​​   Điều Lệ ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 (tải về)

03/07/2015 12:59​ ►​​   Điều Lệ Điều Chỉnh 06/2015 (tải về)  

03/07/2015 12:55​ ►​  Điều Lệ Công Ty (tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Điều lệ Mirae Joint Stock CompanyĐiều lệ Mirae Joint Stock CompanyĐiều lệ, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn