Banner
Đại Hội Cổ Đông
26/04/2023 12:11 ►​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
                                 - BBH 
                                 - Nghị quyết 
                                 - Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết


27/04/2023 13:28 ►​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Tải về)

28/04/2022 10:18 ►​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Tải về)

29/04/2021 13:28 ►​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tải về)

29/04/2020 13:37 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải về)

26/04/2019 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Tải về)

27/04/2018 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (tải về)

31/03/2017 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (tải về)
 
15/11/2016 11:27 ►​  Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết số 02/2016/BBKP- ĐHĐCĐ và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ (Tải về)
 
06/05/2015 15:12​​ ►​  Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 Bổ Sung (tải về)
 
25/04/2015 11:41​​​ ►​  ​Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (tải về)
 
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Đại Hội Cổ Đông Mirae Joint Stock CompanyĐại Hội Cổ Đông Mirae Joint Stock CompanyĐại Hội Cổ Đông, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn