Thông tin cổ đông năm 2016
►18/01/2017 17:13 Thông báo ngày trở thành cổ đông lớn (Tải về)

►18/01/2017 17:08 Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Tải về)

►18/01/2017 17:05 Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Tải về)

►23/11/2016 13:08 Ngày 23/11/2016, HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT, thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 và 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 .(Tải về)
 
►25/10/2016 13:05 Ngày 25/10/2016, HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT, thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số nội dung của Phương án chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016.
(Tải về)
 
►30/09/2016 12:37 Ngày 30 tháng 09 năm 2016 , HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT, thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 
(Nghị quyết HĐQT số 07/2016/NQ-HĐQT)
 
 
►20/09/2016 10:51 HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 20/09/2016, thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương. Theo đó, Công ty đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng với dư nợ tối đa là 72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ đồng). Quyết định này dẫn đến tổng giá trị các khoản vay của Công ty sẽ tăng từ 21% đến 30% vốn chủ sở hữu. (Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐQT ngày 20/09/2016)
 
►13/09/2016 14:37 Công ty cổ phần Mirae đã ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Liên (Kế toán trưởng), thay thế bà nguyễn Thị Xuân Thảo, làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Mirae từ ngày 19/09/2016.
 
►31/08/2016 15:50 Công ty cổ phần Mirae công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của PYN Elite Fund (Tải về)
 
►26/07/2016 13:05 Công ty cổ phần Mirae công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 :
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
 
► 08/07/2016 13:55 Công ty cổ phần Mirae trân trọng thông báo:
Ngày 08/07/2016, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA-Hanoi). Công ty CPA-Hanoi sẽ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Mirae
 
► 24/05/2016 15:52 Công ty cổ phần Mirae trân trọng thông báo :
Ngày 23/05/2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 5533/VSD-ĐK thông báo đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của mã chứng khoán KMR từ 49% lên 100%. Thời gian hiệu lực : 24/05/2016
 
► 20/05/2016 14:51 Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016, Công ty cổ phần Mirae đã nộp hồ sơ thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty lên mức 100% cho Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính
Ngày 20/05/2016, Công ty đã nhận được công văn số 2699/UBCK-PTTT của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà, xác nhận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là đầy đủ và đúng quy định.
 
► 16/05/2016 08:22 Công ty cổ phần Mirae trân trọng công bố việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau: “Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã số: 4821;5807” theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016.
Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
 
► 25/04/2016 10:43 Công ty cổ phần Mirae trân trọng công bố việc thay đổi Ban kiểm soát của Công ty như sau:
Họ tên Nhiệm kỳ 2014-2016 Nhiệm kỳ 2016-2019 Ghi chú
Ông Huỳnh Công Khanh Trưởng ban Trưởng ban Hết nhiệm kỳ và được bổ nhiệm lại
Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung Thành viên Thành viên Hết nhiệm kỳ và được bổ nhiệm lại
Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên Không có Hết nhiệm kỳ
Bà Phan Thị Ngọc Bích Không có Thành viên Bổ nhiệm mới
 
 
► 23/04/2016 15:59 Công ty cổ phần Mirae trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 23/04/2016
Biên bản 
Nghị quyết
 
► 20/04/2016 14:19 Công ty cổ phần Mirae xin giải trình việc lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước  (Tải về)
 
► 18/04/2016 09:43 Công ty cổ phần Mirae xin công bố danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2019 (Tải về)
 
► 06/04/2016 09:12 Công ty cổ phần Mirae xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mirae vào ngày 23/04/2016 như sau:
Thư mời họp
Dự thảo chương trình đại hội
Mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự
Mẫu thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết
Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát
Các tờ trình về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội
* Dự thảo nghị quyết đại hội
 
► 30/03/2016 08:49 Công ty cổ phần MIrae trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 23/04/2016. 
Thư mời
Mẫu giấy ủy quyền
 
► 22/03/2016 13:18 Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Tải về)
 
► 07/03/2016 11:04 Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ  thường niên năm 2016 và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (Tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông tin cổ đông năm 2016 Mirae Joint Stock CompanyThông tin cổ đông năm 2016 Mirae Joint Stock CompanyThông tin cổ đông năm 2016, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn