2019
►19/12/2019 15:48 Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhu cầu vay vốn tại Vietinbank (Tải về)
►30/09/2019 13:31 Công bố Quyết định số 7400/QĐ-CT của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (Tải về
►27/08/2019 13:30 Giải trình báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (Tải về)
►26/08/2019 11:15 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Tải về)
►20/08/2019 08:24 Quyết định số 6362/QĐ-CT ngày 16/08/2019 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền là 2.100.000 đồng và chứng từ nộp số tiền phạt trên cho Cục Thuế Tỉnh Bình Dương (Tải về
►15/08/2019 12:59 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Agribank - CN KCN Sóng Thần (Tải về)
►29/07/2019 08:07 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (Tải về)
►23/07/2019 10:27 Đính chính báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (Tải về)
►11/06/2019 15:54 Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ Shin Young Sik, Kim Chul Soo và Kim in Sou (Tải về)
►10/06/2019 13:50 Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn Nguyễn Thị Xuân Thảo (tải về)
►06/06/2019 08:40 Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Ngọc Liên (tải về)
►29/05/2019 08:14 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Ngọc Liên (tải về)
►20/05/2019 15:21 Ngày 20/05/2019, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS). Công ty AASCS sẽ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Mirae
►06/05/2019 15:37 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc (tải về)
►06/05/2019 14:06 Thông báo giao dịch của người liên quan (Tải về)
►02/05/2019 15:11 CBTT Nộp tiền thuế theo quyết định số 2560/QĐ-XPVPHC của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương  (tải về)
►02/05/2019 15:09 CBTT Biên bản họp BKS  về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát và Biên bản họp HĐQT vê việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (tải về)
►26/04/2019 17:02 CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2560/QĐ-XPVPHC của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ngày 25/04/2019 về việc chậm nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 09/2018 (Tải về)
►24/04/2019 11:03 CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1466/QĐ-XPVPHC ngày 16/04/2019 của Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên và Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Tải về
►16/04/2019 16:16 CBTT Biên bản số 40-Q4/BB-VPHCQ4 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ngày 09/04/2019 về việc chậm nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 09/2018 (Tải về)
►16/04/2019 10:36 Thông tin ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát (Tải về)
► 10/04/2019 10:56 Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/04/2019 (Tải về)
► 03/04/2019 13:56 Thư mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tải về
► 28/03/2019 13:56 CBTT Quyết định số 62/QĐ-TTT ngày 27/03/2019 của Chánh Thanh Tra Tỉnh Hưng Yên, thu hồi số tiền thuế TNDN phải nộp Ngân sách nhà Nước tăng thêm được phát hiện qua thanh tra do Công ty thực hiện kê khai, quyết toán chưa chính xác
 
► 20/03/2019 13:39 CBTT các quyết định của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương bao gồm:
  1. Quyết định số 5230/ QĐ-CT ngày 22/08/2014, số 2569/QĐ-CT ngày 18/05/2015, số 2678/QĐ-CT ngày 25/05/2016, và số 2636/QĐ-CT ngày 29/05/2017  của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương. Đây là các quyết định cưỡng chế do chậm nộp thuế đối với Công ty trong các năm 2014-2017. Do sai sót, Công ty đã không công bố thông tin kịp thời theo quy định.
  2. Thông báo số 21880/TB-CT ngày 26/12/2017 về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế.
 Liên quan đến các khoản thuế này, Công ty đã có các công văn số 42/2017/CV-CK ngày 29/09/2017 và 43, 44/2017/CV-CK ngày 16/10/2017 giải trình và công bố thông tin tại Sở GDCKHCM và UBCKNN.
 
Ngày 22/12/2017, Công ty cũng đã hoàn bù trừ hết các khoản thuế nợ trên vào ngân sách nhà nước và đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại  CV số 54/2017/CV-CK
 
Ngày 26/12/2017, Cục Thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Thông báo số 21880/TB-CT để chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế cuối cùng là Quyết định số 2636/QĐ-CT ngày 29/05/2017.
Công ty đã rút kinh nghiệm các sai sót về thực hiện công bố thông tin liên quan đến các quyết định của cơ quan thuế . Trong năm 2018, Công ty đã nghiêm túc thực hiện công bố thông tin về các quyết định của cơ quan thuế theo quy định

► 25/02/2019 09:20 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Tải về  Thông báo chốt danh sách cổ đông (Tải về
► 24/01/2019 08:11 Báo cáo tỉnh hình quản trị công ty năm 2018 (tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
2019 Mirae Joint Stock Company2019 Mirae Joint Stock Company2019, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn