Banner
Báo Cáo Tài Chính
Năm Tài Chính Kỳ Báo Cáo
2024 20/04/2024 15:12 ► Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
sau thuế so với cùng kỳ năm trước (Tải về)
2023 27/03/2024 14:51 ► Báo cáo kiểm toán năm 2023 và giải trình (Tải về)
19/01/2024 09:30 ► Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (Tải về)
15/11/2023 10:32 ► Đính chính Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 (Tải về)
19/10/2023 16:20 ► Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 (Tải về)
14/08/2023 13:27 ► Giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 (Tải về)
14/08/2023 12:47 ► Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 (Tải về)
20/07/2023 16:40 ► Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (tải về)
20/04/2023 09:33 ► Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 (tải về)
2022 04/04/2023 13:20 ► Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (tải về)
01/02/2023 14:15 ► Đính chính Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (tải về)
19/01/2023 13:00 ► Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (tải về
20/10/2022 12:31 ► Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022  (Tải về )
12/08/2022 17:02 ► Giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022  (Tải về)
12/08/2022 16:49 ► Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 (tải về)
20/07/2022 19:40 ► Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (Tải về )
20/04/2022 09:01 ► Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022  (Tải về )
2021 31/03/2022 15:26 ► Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tải về)
20/01/2022 13:36 ► Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (Tải về)
20/10/2021 12:49 ► Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (Tải về)
13/08/2021 20:40 ► Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 sau soát xét  (Tải về)
19/07/2021 10:44 ► Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 (Tải về)
19/04/2021 13:44 ► Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (Tải về)
2020 29/03/2021 17:22 ► Giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính năm 2020 (Tải về)
29/03/2021 15:04 ► Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Tải về)
19/01/2021 15:53 ► Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (Tải về)
19/10/2020 13:50 ► Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (Tải về)
14/08/2020 12:45 ► Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 (Tải về)
20/07/2020 08:56 ► Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 (Tải về
17/04/2020 09:24 ► Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020  (Tải về )
2019 14/04/2020 14:18 ► Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Tải về)
30/03/2020   2:58 ► Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Tải về)
17/01/2020 15:26 ► Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019 (Tải về)
17/10/2019 13:10 ► Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2019 (Tải về)
14/08/2019 13:21 ► Báo cáo tài chính bán niên 2019 được soát xét (Tải về)
19/07/2019 12:55 ► Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2019 (Tải về)
19/04/2019 15:58 ► Báo cáo tài chính Qúy 1 năm 2019 (Tải về)
2018 29/03/2019  13:58 ► Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Tải về)
18/01/2019  14:47​ ► Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2018 (Tải về)
19/10/2018  11:07​ ► Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2018 (Tải về)
14/08/2018  09:07​ ► Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 (Tải về)
20/07/2018  13:42​ ► Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 (Tải về)
20/04/2018  13:06​ ► Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 (Tải về)
2017 29/03/2018  09:46​ ► Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2017 (Tải về)
19/01/2018  08:08​ ►​  Báo Cáo Tài Chính tài chính Quý 4 năm 2017 (Tải về 
20/10/2017 10:42​  ►​  Báo Cáo Tài Chính tài chính Quý 3 năm 2017  (Tải về)
29/09/2017 15:22​  ►​  Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên 2017 phát hành lại  (Tải về)
14/08/2017 17:07​  ►​  Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên 2017 (Tải về)
20/07/2017 15:05  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2017 (Tải về)
20/04/2017 10:16  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2017 (Tải về)
2016 17/03/2017 11:09  ►​  Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2016 (Tải về)
20/01/2017 13:06  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2016 (Tải về
20/10/2016 11:12  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2016 (Tải về)
12/08/2016 15:15​  ►​  Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên 2016 (Tải về)  
 20/07/2016 13:57​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2016 (Tải về)
 20/04/2016 14:27​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2016 (Tải về)
2015
22/03/2016 13:09​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2015 (Tải về )
20/01/2016 13:49​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2015 (tải về)
20/10/2015 09:59​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2015 (tải về)    ​
15/08/2015 11:44​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Soát Xét 2015 (tải về)
20/07/2015 13:27​​​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2015 (tải về)
20/04/2015 14:48​ ►​ ​ Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2015 (tải về)
2014
28/03/2015 10:20​​ ►​ ​ Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2014 (tải về)
28/01/2015 09:40​​​ ►​ ​ Điều Chỉnh Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2014 (tải về)
20/01/2015 17:15​​​​ ►​ ​ Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2014 (tải về)
21/11/2014 17:15​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài ChínhQuý III Năm 2014 (tải về)
21/11/2014 17:10​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2014 - phần 2 (tải về)
21/11/2014 17:05​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2014 - phần 1 (tải về)
21/11/2014 17:01 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2014 (tải về)
21/11/2014 16:58​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2014 phần 2 (tải về)
21/11/2014 16:50 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2014 phần 1 (tải về)
2013
21/11/2014 16:45 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2013 phần 2 (tải về)
21/11/2014 16:41 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2013 phần 1 (tải về)
21/11/2014 16:38 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:30 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:20​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:15 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:10 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2013 (tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Báo Cáo Tài Chính Mirae Joint Stock CompanyBáo Cáo Tài Chính Mirae Joint Stock CompanyBáo Cáo Tài Chính, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn