THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 2018
► 24/01/2019 08:11 Báo cáo tỉnh hình quản trị công ty năm 2018 (tải về)
► 16/11/2018 12:50 Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua giới hạn tín dụng, kế hoạch vay vốn trung dài hạn tại Vietinbank (Tải về)
► 13/11/2018 13:15 Ngày 13/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và Người phụ trách quản trị Công ty (Tải về)
► 10/10/2018 13:37 Ngày 10/10/2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT về việc đề nghị cấp tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi Nhánh Bình Dương (Maritime Bank) (Tải về)
► 04/09/2018 10:50 Ngày 04/09/2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại Agribank CN KCN Sóng Thần  (tải về)
► 27/08/2018 11:12 Ngày 27/08/2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua giới hạn tín dụng, kế hoạch vay vốn trung dài hạn tại Vietinbank CN KCN Bình Dương  (tải về)
► 14/08/2018 12:58 Giải trình báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 (tải về)
► 23/07/2018 14:13 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2018 (tải về)
► 29/06/2018 08:48 Ngày 29/06/2018, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS). Công ty AASCS sẽ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần Mirae
► 22/06/2018 10:48 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại OCB (Tải về)​
► 15/05/2018 09:47 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại OCB (Tải về)​
► 27/04/2018 11:43 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau: 
                                 Số lượng : 02 thành viên
                                  Nhiệm kỳ : 2018-2019
                                  Danh sách trúng cử : Ông Lim Jong Keon và bà Lim Seong Yeon 
                                  Thông tin của các thành viên mới : tải về 
► 17/04/2018 13:54 Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị (Tải về)​
► 11/04/2018 08:50 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tải về)​
​► 03/04/2018 08:48 Quyết định của cơ quan thuế

Ngày 03/04/2018, Công ty Mirae nhận được Quyết định số 1445/QĐ-CT và 1446/QĐ-CT  ngày 30/03/2018 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và thu hồi thuế giá trị gia tăng, nội dung như sau:
  • Thu hồi thuế GTGT đã hoàn năm 2015 : 1.215.909 đồng
  • Truy thu thuế GTGT (2014-2015): 8.796.344 đồng
  • Truy thu thuế TNDN năm 2014: 95.929.622 đồng
  • Phạt vi phạm hành chính: 21.188.375 đồng
  • Tiền chậm nộp thuế : 35.733.458 đồng
Công ty sẽ nộp số tiền trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định

​► 02/04/2018 09:00 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải về

► 30/03/2018 09:17 Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm
Ngày 29/03/2018, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành Viên HĐQT Công ty cổ phần Mirae nhiệm kỳ 2015-2019 của các thành viên sau:
  1. Bà Lim Jeong Yul
  2. Ông Park Hee Sung
  3. Ông Kim In Sou
Theo đó, các thành viên trên xin thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae từ ngày 05/04/2018 vì lý do cá nhân.
Căn cứ khoản 4 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Mirae, các thành viên trên không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mirae  từ  ngày 05/04/2018.
Công ty xin công bố thông tin này và để đảm bảo các quy định về thành phần HĐQT, Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên mới tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sắp đến.

► 21/02/2018 11:07 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tải về)

► 21/02/2018 10:59 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải về)

► 25/01/2018 13:01 Báo cáo quản trị công ty năm 2017 (tải về)

► 23/01/2018 14:31 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong quý 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (tải về
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 2018 Mirae Joint Stock CompanyTHÔNG TIN CỔ ĐÔNG 2018 Mirae Joint Stock CompanyTHÔNG TIN CỔ ĐÔNG 2018, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn