Thông Tin Cổ Đông Năm 2024
►11/06/2024 13:00 : CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 (Tải về)
►02/05/2024 11:22 : Thông báo thay đổi nhân sự (tải về)
►26/04/2024 12:35 : Thông báo thay đổi nhân sự (Tải về)
►26/04/2023 12:11 :​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
                                 - BBH 
                                 - Nghị quyết 
                                 - Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết
►15/04/2024 10:55 : Báo cáo thường niên năm 2023 (Tải về)
►15/04/2024 10:52 : Thông tin ứng viên HĐQT và BKS (Tải về)
►04/04/2024 10:16 : Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Phần 1 - Phần 2 - Phần 3)
►02/04/2024 08:32 : Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Tải về)
►04/03/2024 09:49 : Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Tải về)
►22/01/2024 15:07 : CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Cổ Đông Năm 2024 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2024 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2024, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn