Banner
Thông Tin Cổ Đông Năm 2015

 

 
29/09/2015 10:34 ►​   Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Điều Chỉnh Lần Thứ 10 (tải về)
 
16/09/2015 16:21 ►​   Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Đầu Năm 2015 Thay Thế Cho Báo Cáo Đã Phát Hành Ngày 14/8/2015  (tải về)
 
10/09/2015 08:35 ►​   Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Đầu Năm 2015 (tải về)
 
28/08/2015 15:42 ►​   Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (tải về)
 
19/08/2015 10:12 ►​   Giải Trình Chênh Lệch BCTC Quý II và BCTC Bán Niên Soát Xét (tải về)
 
16/07/2015 10:16 ►​   Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán  (tải về)
 
30/06/2015 11:17 ►​   NQ-HDQT Điều Chỉnh Vốn Điều Lệ, Đăng Ký Lưu Ký Và Niêm Yết Bổ Sung 4.443.543 Cổ Phiếu (tải về)
 
29/06/2015 14:55 ►​   Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu (tải về)
 
04/06/2015 15:31 ►​   Công Bố Thông Tin Về Việc Phát hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu (tải về)
 
18/05/2015 10:15 ►​   NQ-HDQT Thông Qua Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu (tải về)
 
11/05/2015 15:59 ►​   NQ-HDQT Ban Hành Nghị Quyết Số 04/2014/NQ-HDQT (tải về)
 
15/04/2015 16:00 ►​   Sơ Yếu Lý Lịch Cá Ứng Cử Viên, Thành Viên HDQT 2015-2019  (tải về)
 
09/04/2015 13:39 ►​   Giải Trình Một Số Nội Dung Trên BCTC 2014 Đã Kiểm Toán  (tải về)
 
09/04/2015 13:38 ►​   Giải Trình Chênh Lệch BCTC Quý IV Và BCTC 2014 Đã Kiểm Toán  (tải về)
 
08/04/2015 08:24 ►​   Tài Liệu Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (Báo Cáo BKS-HĐQT)  (tải về)
 
08/04/2015 08:00 ►​   Tài Liệu ĐHCĐ Thường Niên Năm 2015  (tải về)
 
08/04/2015 07:58 ►​   Thông Báo Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên Năm 2015  (tải về)
 
06/03/2015 10:47 ►​   Thông Báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2015  (tải về)


 
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Cổ Đông Năm 2015 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2015 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2015, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn