Banner
Financial Report
Năm Tài Chính Kỳ Báo Cáo
2018 19/10/2018  11:07​ ► Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2018 (Tải về)
14/08/2018  09:07​ ► Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 (Tải về)
20/07/2018  13:42​ ► Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 (Tải về)
20/04/2018  13:06​ ► Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 (Tải về)
2017 29/03/2018  09:46​ ► Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2017 (Tải về)
19/01/2018  08:08​ ►​  Báo Cáo Tài Chính tài chính Quý 4 năm 2017 (Tải về 
20/10/2017 10:42​  ►​  Báo Cáo Tài Chính tài chính Quý 3 năm 2017  (Tải về)
29/09/2017 15:22​  ►​  Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên 2017 phát hành lại  (Tải về)
14/08/2017 17:07​  ►​  Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên 2017 (Tải về)
20/07/2017 15:05  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2017 (Tải về)
20/04/2017 10:16  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2017 (Tải về)
2016 17/03/2017 11:09  ►​  Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2016 (Tải về)
20/01/2017 13:06  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2016 (Tải về
20/10/2016 11:12  ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2016 (Tải về)
20/08/2016 15:15​   ►​  Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên 2016 (Tải về)
20/07/2016 13:57​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2016 (Tải về)
 20/04/2016 14:27​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2016 (Tải về)
2015
22/03/2016 13:09​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2015 (Tải về )
20/01/2016 13:49​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2015 (tải về)
20/10/2015 09:59​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2015 (tải về)    ​
15/08/2015 11:44​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Soát Xét 2015 (tải về)
20/07/2015 13:27​​​ ►​  Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2015 (tải về)
20/04/2015 14:48​ ►​ ​ Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2015 (tải về)
2014
28/03/2015 10:20​​ ►​ ​ Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2014 (tải về)
28/01/2015 09:40​​​ ►​ ​ Điều Chỉnh Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2014 (tải về)
20/01/2015 17:15​​​​ ►​ ​ Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2014 (tải về)
21/11/2014 17:15​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài ChínhQuý III Năm 2014 (tải về)
21/11/2014 17:10​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2014 - phần 2 (tải về)
21/11/2014 17:05​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2014 - phần 1 (tải về)
21/11/2014 17:01 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2014 (tải về)
21/11/2014 16:58​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2014 phần 2 (tải về)
21/11/2014 16:50 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2014 phần 1 (tải về)
2013
21/11/2014 16:45 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2013 phần 2 (tải về)
21/11/2014 16:41 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2013 phần 1 (tải về)
21/11/2014 16:38 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:30 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:20​​​​ ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:15 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2013 (tải về)
21/11/2014 16:10 ►​ ​ ​Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2013 (tải về)
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (0650) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (0650) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (0321) 3974 170~171    F: +84 (0321) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: (02) 539-4300   F: (02) 539-8719
Financial Report Mirae Joint Stock CompanyFinancial Report Mirae Joint Stock CompanyFinancial Report, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn