Thông Tin Cổ Đông Năm 2024
►15/04/2024 10:55 : Báo cáo thường niên năm 2023 (Tải về)
►15/04/2024 10:52 : Thông tin ứng viên HĐQT và BKS (Tải về)
►04/04/2024 10:16 : Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Phần 1 - Phần 2 - Phần 3)
►02/04/2024 08:32 : Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Tải về)
►04/03/2024 09:49 : Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Tải về)
►22/01/2024 15:07 : CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Tải về
 
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (274) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (221) 3974 170~171    F: +84 (221) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: +82 (2) 539-4300   F: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Cổ Đông Năm 2024 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2024 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2024, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn