Banner
The General Shareholder’s Meeting
26/04/2019 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Tải về)

27/04/2018 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (tải về)

31/03/2017 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (tải về)

15/11/2016 11:27 ►​  Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết số 02/2016/BBKP- ĐHĐCĐ và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ (Tải về)
 
06/05/2015 15:12​​ ►​  Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 Bổ Sung (tải về)
 
25/04/2015 11:41​​​ ►​  ​Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (tải về)
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (0650) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (0650) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (0321) 3974 170~171    F: +84 (0321) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: (02) 539-4300   F: (02) 539-8719
The General Shareholder’s Meeting Mirae Joint Stock CompanyThe General Shareholder’s Meeting Mirae Joint Stock CompanyThe General Shareholder’s Meeting, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn