Company Charter
27/04/2018 11:39​ ►​​   Quy chế quản trị công ty sửa đổi bổ sung ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 (tải về)

27/04/2018 11:38​ ►​​   Điều lệ sửa đổi bổ sung ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 (tải về)

08/02/2017 14:40​ ►​​   Bản điều chỉnh điều lệ ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 08/02/2017 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 (Tải về)

25/04/2016 08:28​ ►​​   Điều Lệ ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 (tải về)
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (274) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (221) 3974 170~171    F: +84 (221) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: +82 (2) 539-4300   F: +82 (2) 539-8719
Company Charter Mirae Joint Stock CompanyCompany Charter Mirae Joint Stock CompanyCompany Charter, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn